English
HERMES Danışmanlık
HERMES Arkeoloji Çevre Ve Sosyal Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

HERMES Danışmanlık, arkeoloji konusunda edinilen 17 yıllık tecrübe ve birikimin, kurumsal düzeyde paylaşılması için kurulmuştur.

Etkin planlama ve işbirliği ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik yönetim uygulamalarını hayata geçirmek isteriz. Devamı

Hizmetlerimiz

Ulusal ve Uluslararası Projeler için ÇED & ÇSED Raporlarında Arkeoloji & Kültürel Miras Bölümlerinin, Yönetim Planlarının ve Rastlantısal Buluntu Prosedürlerinin Hazırlanması, Yatırımcı Firmalar için Teknik Destek Sağlanması
Boru Hattı, Otoyol, Demiryolu vb. Tüm Yatırım Projeleri için Güzergah Belirleme Çalışmaları, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Müze Müdürlükleri ile Saha Gezileri, Kurum Görüşlerinin Alınmasının Sağlanması
Yatırımcı kuruluşlar için Sosyal Etki Değerlendirme Raporları (SED), Paydaş Katılım Planlarının Hazırlanması, Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması
Belgeleme Amaçlı Drone Kullanılarak 4K Çekimlerin Yapılması
Yatırımcı Firma ve Kurumlar için Arkeolojik Kurtarma Kazıları ve Deneme Sondajları, Müze Müdürlüklerine Teknik Destek Sağlanması
3. Taraf Arkeolojik Saha Gözlemlerinin Yapılarak Yatırımcı Kuruluşa Raporlanması

Kültürel mirasımızı

önemsiyoruz ve gelecek

nesillere taşıyoruz


Hizmetlerimiz

Arkeoloji & Kültürel Miras Raporlarının Hazırlanması
Yerel mevzuatlar kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları ile uluslararası mevzuatlar ve kredi kuruluşlarınca talep edilen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporlarının arkeoloji ve kültürel mirasa konu başlıkları firmamız tarafından hazırlanmaktadır. Tüm bu raporlar, ülkemizde veya yurtdışında gerçekleşecek altyapı ve inşaat projelerinde, arkeolojik ve kültürel miras konularının zarar görmemesi amacıyla yatırımcılar için hazırlanmaktadır. Bu kapsamda firmamız; tüm yatırım projeleri için “Kültürel Miras Yönetim Planı” ve “Tesadüfi /Rastlantısal Buluntu Prosedürleri”ni hazırlamaktadır.

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Arkeolojik yüzey araştırmaları ve durum değerlendirmelerinin yapılması, yatırım projelerinin hayata geçmesi için büyük öneme sahiptir. Bahse konu araştırmalarla olası arkeolojik varlıkların önceden tespit edilerek müze müdürlüğüne bildirilmesi ile yatırımcı, inşaat esnasında karşılaşılabileceği sorunları bu aşamada neticelendirebilmektedir.

Arkeolojik Kurtarma Kazıları ve Deneme Sondajlarının Yapılması
Kurtarma kazısı, yasal mevzuattaki anlamı itibariyle, inşaat çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen alt yapı, imar ve yatırım çalışmaları (barajlar, yol açma ve yapım çalışmaları, kömür ve maden ocağı çalışmaları, TOKİ uygulama alanları, orman alanlarındaki ağaçlandırma çalışmaları, sulama kanalları yapımı, vb), doğal afetler ve kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan kültür varlıklarının kurtarılması amacıyla kısa süreli ve acil müdahale gerektiren kazı çalışmalarını ifade etmektedir.
HERMES Danışmanlık olarak, arkeolojik varlıkların zarar görmesini engellemek ve/veya kazı sonrasında ilgili kurumların görüş ve izinleri sonrasında inşaat çalışmalarının devam edebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız.

Boru Hattı Projeleri
HERMES Danışmanlık, ulusal ve uluslararası enerji hatlarının bir parçası olan doğal gaz ve ham petrol boru hatları, yeraltı elektrik iletim hatları, içme suyu ve benzeri tüm boru hattı projeleri kapsamında yüzey araştırmaları yaparak başta yerel çevre mevzuatı olmak üzere ülkemizin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile korunan soyut ve somut kültür varlıklarının belirlenmesi, tespitlerinin yapılması, boru hatları için alternatif güzergâhların belirlenmesi, etki değerlendirme çalışmalarının yapılması ve kültürel mirasa konu alanlarının en etkin biçimde yönetimi hizmetlerini sağlamaktadır.

Otoyol ve Demiryolu Projeleri
Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu itibari ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Buna bağlı olarak kültürel mirasa konu alanlar ve arkeolojik kalıntıların ülkemiz sınırlarında çok yoğun olduğu yadsınamaz bir gerçektir. HERMES Danışmanlık olarak bizler, kültürel miras alanlarının zarar görmemesini ve arkeolojik kalıntıların gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, otoyol, karayolu ve demiryolu gibi uzun kilometrelere ve yatay düzleme gereksinim duyan projeler için arkeolojik araştırmalar ve gerekmesi halinde arkeolojik kurtarma kazılarını gerçekleştirmekteyiz.

Maden Projeleri
Antik dönemlerden günümüze kadar madenler her dönemde önemli olmuştur. Ülke öz kaynaklarının en etkili biçimde kullanılması, bunları işlerken arkeolojik ve kültürel mirasa konu alanların zarar görmemesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda, geniş sahalarda işlem gören maden projeleri için arkeolojik yüzey araştırmalarının yapılması ve olası bulguların müze müdürlüklerince incelenerek gerekli müdahalelerde bulunması oldukça önemlidir. HERMES Danışmanlık olarak, arkeoloji konusunda yasal izin takipleri de dâhil olmak üzere, ilgili kurumların alacağı kararlar doğrultusunda kurtarma kazıları ve/veya arkeolojik kalıntıların başka alanlara nakil işlemlerini de yapmaktayız.

Sosyal Etki Değerlendirme Konusundaki Hizmetlerimiz (SED);

• Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları,
• Paydaş Katılım Planlarının hazırlanması,
• Geçim Kaynakları İyileştirme Planı hazırlanması,
• Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması,
• Sosyo-Ekonomik İzleme Raporlarının hazırlanmasıdır.

Arkeoloji Durum Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması
Yatırımcı, inşaat esnasında karşılaşacağı riskleri en aza indirmek amacıyla, arkeolojik varlıklar ile karşılaşılması ile yaşanacak gecikmeleri hazırlanan “Arkeolojik Durum Değerlendirme Raporu” sayesinde önlemiş olacaktır.

Ulusal / Uluslararası Kuruluşlar için Arkeolojik Saha Gözlemi
Yatırımcı firmalar tarafından arkeolojik gözlem talep edilmesi durumunda, firmamız bünyesindeki kıdemli arkeologlar tarafından tüm saha ve inşaat çalışmalarında arkeolojik gözlem yapılarak raporlanmaktadır.

Diğer Faaliyetler

“Kültürel Miras Yönetimi ve Korunması” konularında gerekli eğitimlerin verilmesi,
Arkeolojik amaçlı jeofizik çalışmalarının yapılması ve raporlanması,
Arkeolojik amaçlı GIS ve haritalama hizmetleri,
Yapılacak tüm arkeolojik kazı çalışmalarının ve kültürel varlıkların dokümantasyonu kapsamında fotoğraflarla belgelenmesi, rölövelerin alınması, çıkan olası eserlerin fiziki restorasyonlarının yapılması,
Bilimsel arkeolojik kazılardan ele geçen bulguların, hazırlanacak yayına yönelik teknik dokümantasyonun, küçük buluntu, mimari, mezar, seramik çizim, fotoğraf ve kataloglamalarının yapılması,
Akademik programlara ve/veya kitaplara yönelik arkeolojik eser çizimleri, metin çevirilerinin yapılması
GIS Temelli Çevresel Modelleme, 3 Boyutlu GIS Modelleme